Financiën 2013

Het jaar 2012 was voor de Stichting Hospice en Vrijwillige Terminale Thuiszorg Midden Holland een bijzonder jaar. Zo mochten we ons 10-jarig jubileum vieren en stond 2012 voor een belangrijk deel in het teken van de verbouwing van het pand.

2013 heeft financieel geleid tot een negatief resultaat van € 15.803, tegenover een negatief resultaat van € 9.911 in 2012. Het negatieve resultaat is voornamelijk veroorzaakt door de hogere personeelskosten in 2013. Het negatieve resultaat kon worden opgevangen door het opgebouwde vermogen in voorgaande jaren. De continuïteit van de subsidies en giften blijft een absolute noodzaak voor de Stichting.

Inkomsten

De inkomsten bedroegen in totaal € 309.704 (2012: € 294.780). Het grootste deel daarvan, € 235.491 is de jaarlijkse subsidie die het Ministerie van VWS toekent op basis van het aantal terminale zorgvragers die in 2013 in het Hospice verbleven en waaraan we vrijwillige Terminale Thuiszorg hebben verleend inclusief een vergoeding voor coördinatie-uren.
Naast deze subsidie zijn ligdagenvergoedingen ontvangen alsmede bijdragen voor het verlenen van de laatste zorg, totaal € 31.052.
Dank is ook zeker verschuldigd voor de ontvangen giften en bijdragen van de verschillende gemeenten in en rondom het verzorgingsgebied waaronder Gouda. Totaal is een bedrag ontvangen van € 24.429.

Uitgaven

De lasten in 2013 zijn totaal € 325.507. Het belangrijkste deel van de lasten bestaan uit uitgaven voor de exploitatie van het Hospice en Thuiszorg, zoals kosten voor personeel, vrijwilligers en verzorging van de gasten.
De totale afschrijvingskosten bedroeg in 2013 € 13.955. Aangezien afschrijvingskosten wel als lasten worden gezien in de exploitatie-rekening, maar niet daadwerkelijk heeft geleid tot uitgaven in het jaar zelf, betekent dit dat in het jaar 2013 per saldo een kleine negatieve kasstroom is gerealiseerd. Daarnaast is een bedrag van € 7.668 afgelost van bestaande langlopende schulden.

Samenvattend

Het blijft noodzakelijk aandacht te besteden aan het op niveau houden van de huidige baten, om dit prachtige werk voor de medemens te kunnen verrichten.

Het blijft bijzonder dat met relatief weinig kosten zo ontzettend veel werk kan worden verricht. Naast de medewerkers, daarvoor alle dank richting de vrijwilligers voor de enorme inzet die dit weer heeft mogelijk gemaakt.

Arie Plug
Penningmeester
 


Indien u vragen of opmerkingen heeft naar aanleiding van dit verslag kunt u deze per e-mail laten weten aan directeur Marianne Boone.


De jaarrekening is eveneens via e-mail op te vragen bij Marianne Boone.


 

 

De volledige naam zoals bij de KVK ingeschreven: Stichting Hospice en Vrijwillige Terminale Thuiszorg Midden-Holland

KvK: 24312381
IBAN: NL20 RABO 0362 4019 77